ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุธิดา พูนหล่อบ้านควนประกอบสพป.พัทลุง เขต 1 สพป.พัทลุง เขต 1
2นางสาวศุภวรรณ จันทร์แก้วบ้านควนอินนอโมสพป.พัทลุง เขต 1 สพป.พัทลุง เขต 1
3นายชาตรี ทองแดงบ้านควนนกหว้าสพป.พัทลุง เขต 1 สพป.พัทลุง เขต 1
4นางสาวกรวิกา หนุนอนันต์บ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45)สพป.พัทลุง เขต 1 สพป.พัทลุง เขต 1
5นายอำพล จีระพันธ์ไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด)ลาออกจากราชการ 
6นางกชพรรณ ศักดิ์มาศบ้านทุ่งคลองควายสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
7นางสาวศันสนีย์ ธระจิตรเสนบ้านเหมืองตะกั่วสพป.พัทลุง เขต 1 สพป.พัทลุง เขต 1