รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2นายณรงค์ ศรีละมุล 074695914 
101บ้านควนประกอบนางณัฏยา ลือกิจนา 074650005 
102บ้านคูนายสุรศักดิ์ พรหมปลัด 074687213 
103บ้านต้นประดู่  074641399 
104บ้านทอนตรนนายวิสิษฐ์ เกลี้ยงสง 074687359 
105บ้านนาทุ่งโพธิ์นายยุซุบ ไหมหมาด 074687032 
106บ้านป่าแก่นายฮัมดี้ คอแด๊ะ 074687159 
107บ้านพนนางอาภากร หนูนวล 074650000 
108บ้านพูด กรป.กลาง  074687157 
109บ้านวังปริงนายบรรจง เครือทอง 074650007 
110บ้านหน้าวังนายพนัสพงษ์ ผลอ่อน 074650006 
111วัดเขาวงก์  074650001 
112วัดควนขี้แรด  074618621 
113วัดพังกิ่งนางรัชนู เพียรดี 074614679 
114วัดหวัง  074605204 
115สามัคคีอนุสรณ์นางสาวศิริกาญจน์ ช่วยจันทร์ 074650002 
116อนุบาลกงหรานายสมหมาย พรหมสังคหะ 074687089 
201ไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด)นางสาวอรนุช วงศ์สวัสดิ์โสต 074614383 
202บ้านเกาะทองสมนายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์ 074650088 
204บ้านควนโคกยา  074614234 
205บ้านควนยวน  074618855 
206บ้านควนหมอทองนางสาวเยาวนุช หละเขียว 074614236 
207บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)นายศุภโชค คงรอด 074614235 
208บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8)นายการีม สันอี 074641528 
209บ้านท่าลาด  074691225 
210บ้านเทพราชนายสุคิด นาแพง 017982636 
212บ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45)  074650008 
213บ้านไสนายขันนายซูฮารี อูเซ็ง 074650010 
214บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)นายวีระพงษ์ ด้วงแก้ว 074618555 
215วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)  074650011 
216วัดควนสามโพธิ์นายจักริน จันทขันทร์ 074614395 
217วัดชุมประดิษฐ์นายทนงค์ บุญช่วย 074641580 
218วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)นางสาวสุประดา สว่างปาน 074614233 
219วัดท่าควายนางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี 074641502 
220วัดท่านางพรหม  074641159 
222วัดโพธิยาราม  074614384 
223วัดสะทัง  074650061 
224วัดหัวเขาชัยสน  074691621 
225วัดหานโพธิ์  074614342 
226วัดแหลมจองถนนนายเอกคณิต สิทธิศักดิ์ 074614232 
227อนุบาลเขาชัยสน  074691116 
301บ้านคลองใหญ่  074632035 
302บ้านควนอินนอโมนายอดิศักดิ์ หวัดแท่น 074650089 
303บ้านด่านโลดนายโกวิท ลือกิจนา 074614317 
304บ้านท่าเชียดนางนงเยาว์ พิบูลย์ 074614680 
305บ้านทุ่งหนองสิบบาท  074650090 
306บ้านพรุนายขาวนายอัครพล คำคง 074614681 
307บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)  074695215 
308บ้านร่มโพธิ์ไทรนางสาวพนัดดา สุทธิกาญจน์ 074632034 
309บ้านหัวช้างนายสมใจ เศษขาว 074632405 
310วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)  074632407 
311วัดปลักปอมนางนิรันญา เศวตโสธร 074632385 
312วัดโหล๊ะจันกระ  074614300 
313วัดตะโหมดนายสุเมธ จุลพรหม 074695392 
401บ้านเกาะโคบ  074650096 
402บ้านเกาะนางคำนายรอหีม หมาดเต๊ะ 074618934 
403บ้านเกาะนางคำเหนือ  074618840 
404บ้านเกาะเสือ    
405บ้านเกาะหมาก  074650056 
406บ้านควนนกหว้านายยุทธชัย แสงจันทร์ 074618759 
407บ้านควนพระสาครินทร์  074697566 
408บ้านโคกทราย  074614496 
409บ้านช่องฟืนนางสาวมาสเตาะห์ เจ๊ะโซะ 074614584 
410บ้านดอนประดู่  074618707 
411บ้านทะเลเหมียงนางอลิษา ศรีสุวรรณ์ 074676097 
412บ้านท่าเนียน  074650028 
413บ้านท่าวา    
414บ้านบางมวงนายอุดม สุระกำแหง 074618981 
415บ้านปากบางนาคราชนางสาวอาอีฉ๊ะ มะแซ 074650030 
416บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)นางจุไรรัตน์ จำนงค์ 074699227 
417บ้านม่วงทวนนายวรวิทย์ มัจฉา 074614272 
418บ้านหารเทา  074618922 
419บ้านแหลมนางสาวสุนิสา เจี้ยงเต็ม 074618982 
420ปากพะยูน  074699059 
421วัดควนนางพิมพ์นางสาวอัสรีย์ แวมะ 074618958 
422วัดควนเผยอนายธนา กาญจนะแก้ว 074618726 
423วัดไทรพอน  074618727 
424วัดบางขวนนายวุฒิพงษ์ อำภัยฤทธิ์ 074618987 
425วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)นายประสิทธิ์ ขาวทอง 074614678 
426วัดฝาละมี  074699062 
427วัดพระเกิด  074650031 
428วัดโรจนาราม  074650032 
429วัดสุภาษิตาราม  074618720 
430วัดหัวควน  074699135 
431วัดแหลมดินสอนายชัยกฏ พรหมอินทร์ 074618802 
432สำนักสงฆ์ห้วยเรือนายนริสร์ ยืนยง   
433อนุบาลปากพะยูนนายถาวร หนูสงวน 074699143 
501บ้านควนหินแท่นนายศราวุธ สุวรรณวรบุญ 074618670 
502บ้านควนแหวงนายพรศักดิ์ บุญยัง 074618586 
503บ้านทุ่งคลองควายนางนิรมล อินจุ้ย 074618968 
504บ้านทุ่งนารีนายสนอง ศรีเกตุ 074650034 
505บ้านน้ำตกนางสาวจาริยา เตชะวรรณโต 074614319 
506บ้านยางขาคีม  074614779 
507บ้านหนองธง  074614361 
508บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)นายภิรมย์ ไพชำนาญ 074625172 
509บ้านเหมืองตะกั่ว  074614321 
510บ้านโหล๊ะหารนายปรีชา พลอยดำ 074614320 
511มิตรมวลชน  074614664 
512วัดควนเคี่ยมนายจรูญ ศรีก่อเกื้อ 074650035 
513วัดควนเพ็ง  074614486 
514วัดโคกตะเคียนนายไพฑูรย์ ทันนิเทศ 074614449 
515วัดท่าดินแดงนางสาวจิดาภา สมพันธุ์ 074618700 
516วัดป่าบอนต่ำ  074625215 
517อนุบาลป่าบอนนายอัษฎาวุธ สุวิชญางกูร 074625434 
518วัดพรุพ้อนายธนิต แท่นจันทร์ 074614660 
601อนุบาลบางแก้วนายบุญเติม แดงช่วง 074697167 
602บ้านโคกสัก  074608036 
603บ้านต้นสนนางจุติมา เส็นหละ 074650025 
604บ้านปากพล  074650069 
605บ้านหาดไข่เต่านายสุนทร เกิดณรงค์ 074614344 
607วัดโตนด  074614537 
608วัดนาปะขอนางสาวฉารีฝ๊ะ หมัดอะดั้ม 074650071 
609วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)  074650072 
610วัดปัณณารามนายทวี อินถิติ 074650027 
611วัดรัตนวราราม  074697166 
612วัดลอน  074614364 
613วัดสังฆวราราม  074650068