รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2นางสาวปวิชญา สินน้อย 074695914 
101บ้านควนประกอบนางณัฏยา ลือกิจนา 074650005 
102บ้านคูนายสุรศักดิ์ พรหมปลัด 074687213 
103บ้านต้นประดู่  074641399 
104บ้านทอนตรนนายวิสิษฐ์ เกลี้ยงสง 074687359 
105บ้านนาทุ่งโพธิ์นายสุเมธ จุลพรหม 074687032 
106บ้านป่าแก่นายสมใจ เศษขาว 074687159 
107บ้านพน  074650000 
108บ้านพูด กรป.กลางนางรุ่งนภา ละออกอ 074687157 
109บ้านวังปริงนางสาวอุไรวรรณ ชำทิพย์ 074650007 
110บ้านหน้าวังนายพนัสพงษ์ ผลอ่อน 074650006 
111วัดเขาวงก์  074650001 
112วัดควนขี้แรด  074618621 
113วัดพังกิ่งนายกฤษติพงษ์ ดำแก้ว 074614679 
114วัดหวัง  074605204 
115สามัคคีอนุสรณ์นางสาวศิริกาญจน์ ช่วยจันทร์ 074650002 
116อนุบาลกงหรานางสาวณัฎนันท์ สิขิวัฒน์ 074687089 
201ไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด)นางสาวอรนุช วงศ์สวัสดิ์โสต 074614383 
202บ้านเกาะทองสมนางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์ 074650088 
204บ้านควนโคกยานายเอกคณิต สิทธิศักดิ์ 074614234 
205บ้านควนยวน  074618855 
206บ้านควนหมอทองนางสาวเยาวนุช หละเขียว 074614236 
207บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)นายศุภโชค คงรอด 074614235 
208บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8)นายวุฒิพงษ์ อำภัยฤทธิ์ 074641528 
209บ้านท่าลาด  074691225 
210บ้านเทพราช  017982636 
212บ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45)  074650008 
213บ้านไสนายขัน  074650010 
214บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)นายวีระพงษ์ ด้วงแก้ว 074618555 
215วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)  074650011 
216วัดควนสามโพธิ์นายจักริน จันทขันทร์ 074614395 
217วัดชุมประดิษฐ์นางกรธิดา สงนุ้ย 074641580 
218วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)นางสาวสุประดา สว่างปาน 074614233 
219วัดท่าควายนางสาวจันทวรรณ พิทักษ์ฉนวน 074641502 
220วัดท่านางพรหม  074641159 
222วัดโพธิยาราม  074614384 
224วัดหัวเขาชัยสนนางสาวสารภี เอียดปราบ 074691621 
225วัดหานโพธิ์  074614342 
226วัดแหลมจองถนน  074614232 
227อนุบาลเขาชัยสน  074691116 
301บ้านคลองใหญ่  074632035 
302บ้านควนอินนอโม  074650089 
303บ้านด่านโลดนางสาวพนัดดา สุทธิกาญจน์ 074614317 
304บ้านท่าเชียดนางนงเยาว์ พิบูลย์ 074614680 
305บ้านทุ่งหนองสิบบาทนางพูรินทร์ เพชรรัตน์ 074650090 
306บ้านพรุนายขาว  074614681 
307บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)  074695215 
308บ้านร่มโพธิ์ไทร  074632034 
309บ้านหัวช้างนายการีม สันอี 074632405 
310วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)  074632407 
311วัดปลักปอม  074632385 
312วัดโหล๊ะจันกระ  074614300 
313วัดตะโหมด  074695392 
401บ้านเกาะโคบ  074650096 
402บ้านเกาะนางคำ  074618934 
403บ้านเกาะนางคำเหนือ  074618840 
404บ้านเกาะเสือ    
405บ้านเกาะหมาก  074650056 
406บ้านควนนกหว้านายยุทธชัย แสงจันทร์ 074618759 
407บ้านควนพระสาครินทร์  074697566 
408บ้านโคกทรายนางกัญญะวีช์ มนตรี 074614496 
409บ้านช่องฟืน  074614584 
410บ้านดอนประดู่  074618707 
411บ้านทะเลเหมียง  074676097 
412บ้านท่าเนียน  074650028 
413บ้านท่าวา    
414บ้านบางมวงนายมารุส หมาดเต๊ะ 074618981 
415บ้านปากบางนาคราช  074650030 
416บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)นางเทคนิค หนูเสน 074699227 
417บ้านม่วงทวนนางสาวสายสมร มูสิโก 074614272 
418บ้านหารเทา  074618922 
419บ้านแหลม  074618982 
420ปากพะยูนนางเพ็ชรี สุวรรณภักดี 074699059 
421วัดควนนางพิมพ์  074618958 
422วัดควนเผยอ  074618726 
423วัดไทรพอน  074618727 
424วัดบางขวนนางสาวนัยนา ตาแก้ว 074618987 
425วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)นายประสิทธิ์ ขาวทอง 074614678 
426วัดฝาละมี  074699062 
427วัดพระเกิดนางสาวสุมาลี แกล้วทนงค์ 074650031 
428วัดโรจนาราม  074650032 
429วัดสุภาษิตารามนายกันต์ศักดิ์ หลีเพิ่มสุข 074618720 
430วัดหัวควน  074699135 
431วัดแหลมดินสอ  074618802 
432สำนักสงฆ์ห้วยเรือนางจุฬารัตน์ จันทร์คง   
433อนุบาลปากพะยูนนางจุไรรัตน์ จำนงค์ 074699143 
501บ้านควนหินแท่นนายเสรี บุญรัศมี 074618670 
502บ้านควนแหวงนายพรศักดิ์ บุญยัง 074618586 
503บ้านทุ่งคลองควายนางนิรมล อินจุ้ย 074618968 
504บ้านทุ่งนารีนายวีระวัฒน์ กิติศักดิ์รณกรณ์ 074650034 
505บ้านน้ำตกนางสาวจาริยา เตชะวรรณโต 074614319 
506บ้านยางขาคีมนายปรัชญา กาดีโลน 074614779 
507บ้านหนองธง  074614361 
508บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)นายภิรมย์ ไพชำนาญ 074625172 
509บ้านเหมืองตะกั่ว  074614321 
510บ้านโหล๊ะหารนางสาวสุนิสา เจี้ยงเต็ม 074614320 
511มิตรมวลชน  074614664 
512วัดควนเคี่ยม  074650035 
513วัดควนเพ็ง  074614486 
514วัดโคกตะเคียน  074614449 
515วัดท่าดินแดง  074618700 
516วัดป่าบอนต่ำนางสาวจิดาภา สมพันธุ์ 074625215 
517อนุบาลป่าบอนนายจรูญ ศรีก่อเกื้อ 074625434 
518วัดพรุพ้อนายธนิต แท่นรัตน์ 074614660 
601อนุบาลบางแก้ว  074697167 
602บ้านโคกสัก  074608036 
603บ้านต้นสน  074650025 
604บ้านปากพล  074650069 
605บ้านหาดไข่เต่านายสุนทร เกิดณรงค์ 074614344 
607วัดโตนด  074614537 
608วัดนาปะขอ  074650071 
609วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)  074650072 
610วัดปัณณาราม  074650027 
611วัดรัตนวรารามนายบรรจง เครือทอง 074697166 
612วัดลอนนายไพฑูรย์ ทันนิเทศ 074614364 
613วัดสังฆวราราม  074650068